Maahanmuuttohallinto

Tämä sivu liittyy aiheisiin Lainsäädäntö ja Oikeudenkäyttö.


Euroopan unioni

Euroopan unionilla on jonkin verran toimivaltaa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa. Historiallisesti maahanmuuttoa on pidetty jokaisen maan sisäisenä asiana, mutta viime vuosina maahanmuuttopolitiikan suuntaviivoja sekä lainsäädäntöä on yhtenäistetty. Lue lisää tämän hetkisestä tilanteesta Euroopan parlamentin sivuilta. Historiasta lue esimerkiksi Laurie Buonannon ja Neill Nugentin teoksesta Policies and Policy Processes of the European Union. Suomeksi tietoa löytyy muun muassa Eurooppatiedotuksen kirjasta Reilu Eurooppa?

Lisää tietoa myös Lainsäädäntö-sivulla.

Valtionhallinto

Ylimpiä kansallisia viranomaisia ovat ministeriöt. Ministeriöt esimerkiksi valmistelevat lakeja, antavat niitä tarkentavia asetuksia, osallistuvat Euroopan unionin ja muuhun kansainväliseen toimintaan sekä ohjaavat ja valvovat hallinnonalansa virastoja.

Sisäministeriössä on maahanmuutto-osasto, jonka toimialaan kuuluvat mm. kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotto (vastaanottokeskukset), säilöönotto, työvoiman maahanmuutto, perheen yhdistäminen, kansalaisuus, ihmiskaupan uhrien auttaminen, ilman huoltajaa maahan saapuneet alaikäiset turvapaikanhakijat. Saman ministeriön Rajavartiolaitos ja poliisiosasto vastaavat laittoman maahanmuuton torjunnasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan vastaa kotouttamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (ja sen alaisen Opetushallituksen) toimialaan kuuluvat maahanmuuttajien koulutusta sekä uskontoa, kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä koskevat asiat.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat viisumit ja oleskelulupahakemusten vastaanotto Suomen ulkomaan edustustoissa.

Sisäministeriön alainen Maahanmuuttovirasto (lyhennettynä Migri), on pääasiassa erilaisia lupahakemuksia käsittelevä viranomainen. Se ratkaisee muun muassa kansalaisuushakemuksia, kansalaisuusilmoituksia sekä erilaisia oleskelulupahakemuksia. Lisäksi se julkaisee tilastoja, tuottaa maatietoa päätöksenteon tueksi ja hallinnoi vastaanottokeskuksia. Maahanmuuttoviraston tehtävistä voit lukea täältä. Maahanmuuttovirastoa kohtaan esitetystä kritiikistä voit lukea Jussi Förbomin kirjasta Väki, valta ja virasto.

Sisäministeriön hallinnonalalle kuuluu myös Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, joka valvoo yhdenvertaisuuslain toimeenpanoa ja toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö hallinnoi Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto-, kotouttamis- ja sisäisen turvallisuuden rahastoja, joita kutsutaan yhteisellä nimellä EUSA-rahastot.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset muun muassa vastaavat toimialueillaan kotoutumiskoulutusten ja alkukartoitusten järjestämisestä sekä valtion kunnille maksamista korvauksista pakolaisten aiheuttamien kustannusten kattamiseksi. Lisää tietoa täältä. Ely-keskukset myös hallinnoivat usein EU-rahoitteisia maahanmuuttoon liittyviä projekteja.

Poliisi suorittaa ulkomaalaisvalvontaa ja osallistuu ulkomaalaisten käännyttämiseen ja karkottamiseen. Lisäksi poliisi kohtaa maahanmuuttajia muita tehtäviä suorittaessaan. Poliisi vastasi 31.12.2016 asti oleskelulupien jatkohakemusten käsittelystä, muukalaispassihakemuksista, kansainvälistä suojelua hakevien puhuttelusta ja Euroopan unionin kansalaisten rekisteröinnistä. 1.1.2017 alkaen nämä tehtävät siirtyivät Maahanmuuttovirastolle.

Poliisi tai Rajavartiolaitos vastaa käännytettävien ja karkotettavien ulkomaalaisten maasta poistamisesta.

Rajavartiolaitos valvoo Suomen ulkorajoja, jotta ulkomaalaiset ilman maahantulolupaa eivät pääsisi maahan. Joissakin tapauksissa RVL vastaa turvapaikkapuhuttelusta.

Maistraatit rekisteröivät oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat väestötietojärjestelmään.

Työ- ja elinkeinotoimisto teettää työttömälle maahanmuuttaja-asiakkaalle alkukartoituksen ja laatii hänelle kotoutumissuunnitelman. Jos maahanmuuttaja ei ole työtön työnhakija, nämä toimenpiteet voivat olla myös ao. henkilön kotikunnan vastuulla.

Kela maksaa työttömille maahanmuuttajille työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa kuten kaikille muillekin työttömille. Lisäksi Kela neuvoo maahan- ja maastamuuttajia etuuksiin liittyvissä asioissa.

Hallinto-oikeudet käsittelevät valituksia, joita oleskelulupa- tai muuhun päätökseen tyytymätön voi tehdä. Valitukset turvapaikkapäätöksistä käsittelee Helsingin hallinto-oikeus. Korkein hallinto-oikeus on ylin oikeusaste valituksissa, jotka koskevat hallintopäätöksiä. Lue lisää

Eduskunnan oikeusasiamies sekä Oikeuskansleri valvovat viranomaisten ja tuomioistuinten toiminnan lainmukaisuutta, myös ulkomaalaisasioissa.

Kunnat

Kuntien velvollisuus on laatia yksin tai yhteistyössä kotouttamisohjelma. Muista kunnan tehtävistä lue täältä. Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus on kunnille vapaaehtoista.

Varsinkin isoissa kaupungeissa on omat maahanmuuttajille suunnatut palvelut sosiaalipalveluiden yhteydessä.

Kunnat myös maksavat toimeentulotukea, johon ovat oikeutettuja monet maahanmuuttajat.

Helsingin kaupunki on järjestänyt työttömille maahanmuuttajille maksuttomia suomen kielen kursseja.

Lue lisää

Maahanmuuttohallinnon historiasta voit lukea Antero Leitzingerin kirjasta Mansikkamaan vartijat.

Maahanmuuttoviraston sivuilla on myös listattu viranomaisten toimivaltuuksia maahanmuuttoasioissa.